تبلیغات

فید خوان rss reader

بـوستـان کـودکان اسـتثنایی شهـرستـان سقـز


بـوستـان کـودکان اسـتثنایی شهـرستـان سقـز
بیان مطالب روانشناسی و مشاوره ای /بیان مطالب آموزشی و کمک آموزشی /دانلود نمونه سوال /دانلود نرم افزار/ آشنایی با کودکان استثنایی 
نـویسـندگـان
نـظر سنـجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید بوده است ؟


رتـــبــه وبــلاگ

** افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند ** خوشبختی ما تو سه جمله خلاصه شده تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا ولی با سه جمله دیگه زندگیمون رو تباه می کنیم حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا ** همه دوست دارن به بهشت بروند اما کسی دوست ندارد بمیرد ! بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد ** بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
خـــــــطای دیــــد

سبـب شنـاسی و انـواع عقـب مـاندگـی ذهـنی


( قسمت دوم )

برای دیدن مطالب به ادامه مطلب بروید

هـرلـر (گـاریـگولیـسم )

این بیماری ناشی ازعدم سوخت وسازماده قندی موکوپولی ساکارید می باشد.

این ماده یکی ازکربوهیدراتها می باشد.کربوهیدراتها معمولاً درقندها،درنشاسته ودرگیاهان وسبزیجات دیده می شود.

خصوصیات:

1) قدکوتاه

2) شکم بزرگ

3) اشکال دراستخوانها بخصوص ستون فقرات

4) ابروی پهن وبه هم پیوسته

5) بینی پهن

6) لبها بویژه لب پایین کلفت وآویزان است

7) عقب ماندگی ذهنی در20درصدموارد دیده می شود و معمولاً درحد شدید است .

8) قلب بزرگترازحدطبیعی است

9) عقب ماندگی بااختلال رفتاری همراه است.یعنی کودک به کارهای خطرناک وخراب کردن اشیاء دست می زند.

ازطریق رژیم غذایی تاحدی می توان ازاین بیماری پیشگیری کرد ولی دراکثرموارد رژیم غذایی چندان موثرواقع نمی شود زیرااکثرغذاهاحاوی کربوهیدراتها هستندونمی توان همه غذاها راقطع کرد.

بیـماری گـلاکـتوزومـی

دراین بیماری قند گالتوزبه گلوکزتبدیل نمی شود یا ناقص تبدیل می شود.

آنزیمی که گالتوزرابه گلوکزتبدیل می کند درگلبولهای سفیدخون قراردارد.

عـلائـم:

1) زردشدن پوست یا زردی (یرقان) البته زردی ناشی ازعدم تجانس  RHبا زردی ناشی ازگالاکتوزمی متفاوت است.
ولی درگالاکتوزمی کودک بعدازچند هفته مبتلابه زردی می شود.

2) استفراغ به دنبال مصرف شیرمادرزیراشیرمادربیشترین گالاکتوزرادارد.

3) پیدایش تدریجی آب مروارید

Cataract) (4) ضعف عمومی به علت پایین آمدن میزان فشارخون

5) بزرگی کبد

6) عقب ماندگی ذهنی پیش رونده.

توضیح: پیشگیری ازاین بیماری فقط بوسیله رعایت رژیم غذایی وقطع شیرمادراست وبجای آن می توان از شیر خشکهای با گالاکتوزکنترل شده استفاده کرد ودرمراحل بعدی رژیم غذایی دررابطه باغذاهائیکه گالاکتوزآنها بالاست.این رژیم غذائی باید تا نوجوانی وجوانی نیزادامه یابد.

بیـماری تای سـاکس

اولین بار توسط وارن تای وبرنارد ساکس کشف شد.دراین عارضه سلولهای عصبی دچارتورم شده و پرتوپلاسم مغزی از موادچربی پرمی شود و هسته سلولهابه خارج رانده گردیده و نهایتاً تحلیل می روند.دراین بیماری اختلال درسوخت وسازتمام موادچربی وجود دارد ورژیم غذایی دراین جا کارچندانی انجام نمی دهد درنتیجه بیماری غیرقابل درمان ونهایتاً منجربه مرگ می گردد.

این بیماری دریکی ازسه مرحله زیرشروع می شود:

1) مرحله نوزادی (6ماهگی به بعد).

2) مرحله کودکی(3سالگی به بعد).3)مرحله نوجوانی(از6-12سالگی).

این بیماری منحصربه کودکان قوم یهوداست زیرادراین قوم ازدواجهای فامیلی رواج دارد.

عـلائـم

1) بی حالی وبی توجهی نسبت به اطرافیان

2) تشنج

3) ضعف بینایی که نهایتاً به کوری کامل می انجامد

4) کمی تونوس عضلانی که درنتیجه باعث شل شدن عضلات می گردد

5) عقب ماندگی ذهنی درسطح شدید دیده می شود.

تشخیص این بیماری قبل ازتولدازطریق تست آمنیو سنتزانجام می شود ولی دردرمان بیماری متاسفانه کارچندانی تا به حال صورت نگرفته و منجربه مرگ کودک می شود

شـربـت افـرا

مکانیزم این بیماری شبیه بیماری فنیل کتونوریا است.

دراین بیماری اشکال دراسیدآمینه((لوسین،والین،ایزولوسین)) می باشد.

یعنی فردبه طورژنتیکی درسوخت وسازCO2 که یکی ازترکیبات اسیدهای فوق می باشد،دچاراشکال است درنتیجه به سلولهای مغزی آسیب می رساند.

عـلائـم :

1. حمله های ناگهانی وفعالیت تکانشی

2. اختلال دردستگاه تنفس

3. عقب ماندگی ذهنی پیش رونده.

به وسیله آزمایش کلرآهن می توان مقدارسه اسیدآمینه دفع شده رادرخون اندازه گیری کردوبارژیم غذایی دررابطه باسه اسیدآمینه فوق می توان ازشیوع بیماری جلوگیری کرد.

سوخـت وسـاز چربـیها

عموماً چربیهادرکلیه سلولهای بدن انسان وجود دارد وآنزیم های گوناگون دربدن وجود دارد که تجزیه این چربیها رابه عهده دارد.چنانچه آنزیمی که بایدچربی راتجزیه کند غیرفعال باشدچربی درسلولها تجمع یافته وموجب بزرگ شدن طحال می گردد.علاوه برآن تجمع چربیهادربافتهای مغزی باعث نارسائی های هوشی نیزمی گردد.

بیـماری نیـمین پیـک

دراین بیماری اشکال سوخت وسازماده چربی اسفینگومیلین است.

خصوصیات:

1) بزگی شکم به علت جمع شدن ماده چربی اسفینگومیلین دربافتهای بدن

2) بزرگی کبد و طحال

 3)کم خونی

4) حالتی به نام آتاکسی (اختلال درراه رفتن- اختلال درفعالیتهای حرکتی).

5) عقب ماندگی ذهنی پیش رونده و ازسطحی تاعمیق دیده می شود (شدید و عمیق)

بیمـاری فـنیل کـتونـوریـا(p.k.u )

برای اولین بارتوسط کولینگ کشف وبه عنوان یک اختلال سوخت وسازموروثی معرفی گردید.این بیماری از طریق ژنهای مغلوب وکروموزوم های معمولی ازوالدین به کودک منتقل می شود وموجب بروزعقب ماندگی نسبتاً شدیدمی گردد.دراین بیماری اسیدآمینه فنیل آلانین که درموادچربی زیاد یافت می شود دچارعدم سوخت وسازشده و مقدارآن درخون افزایش می یابد.درشرایط طبیعی مقداری ازفنیل آلانین با دخالت آنزیمهای مربوطه به تیروزین تبدیل می شود و مقداری نیزبه اسیدفنیل پیرویک تبدیل شده و ازطریق ادراردفع می گردد.ولی درافرادمبتلا به p.k.u،اسیدآمینه فنیل آلانین به تیروزین تبدیل نمی شود و یا به صورت ناقص تبدیل می شود وازطرفی مقداراسید فنیل پیرویک بالارفته وازادراردفع می شود.افزایش تدریجی فنیل آلانین درخون ورسوب تدریجی آن موجب آسیب تدریجی به مغزمی شود.ازطریق آزمایش ادراروخون می توان این بیماری راتشخیص داد.

یعنی بااندازه گیری مقدارفنیل آلانین درخون تشخیص مقداراسیدفنیل پیرویک دفع شده ازادراروهمچنین آزمایش کلرآهن می توان به این بیماری پی برد.

علائم دردوران نوزادی:

1. استفراغ به دنبال ورود اسیدآمینه فنیل آلانین مخصوصاً بعد ازخوردن شیرمادر

2. ناراحتی هایی نظیر اگزما و جوش های چرکی.

3. بیش ازحد بوی ادرار نوزاد .

4. اگرکهنه بچه را زیرآفتاب بیندازید رنگ آن تغییرمی کند ولی دربچه های مبتلا به p.k.u کهنه رنگ ارغوانی به خودمی گیرد.

علائم بعداز5یا6سالگی:

1) دندانهای پیش بیش ازحد بزرگ شده و بین آنها فاصله می افتد.

2) جمجمه به اندازه کافی رشد نمی کند.

3) رنگ چشم معمولاً آبی و رنگ موخرمایی یاطلایی می باشد

4) اختلال تکلم و بی قراری دراین افراد زیاد دیده می شود.

5) عقب ماندگی خفیف ومتوسط است ومعمولاً باحملات صرع همراه می باشد.

پیشگیری ازطریق رژیم غذایی وهمچنین تزریق آنزیم مربوطه امکان پذیراست.رژیم غذایی شامل موادغذایی فاقد اسیدآمینه فنیل آلانین است.مثلاً قطع شیرمادرواستفاده ازشیرهای خشک بافنیل آلانین کنترل شده است .
طبقه بندی: مطالب روانشناسی ومشاوره ای،
برچسب ها: عقب ماندگی ذهنی، بیماریهایی که موجب عقب ماندگی ذهنی می شوند، بیماری تای ساکس، بیمـاری فـنیل کـتونـوریـا(p.k.u )، بیـماری گـلاکـتوزومـی، هـرلـر (گـاریـگولیـسم )، بیماری شـربـت افـرا،
[ یکشنبه 13 مرداد 1392 ] [ 03:44 ق.ظ ] [ حسن کرمی زاده ]

ناصح عبداله زاده
چهارشنبه 23 مرداد 1392 12:15 ب.ظ
مطلب خیلی جالبه ولی امیدوارم راهکارهایی جهت ارتقای ذهنی کودکان کم توان ذهنی هم تو وبلاگت جای بدی ودوس دارم اهمیت مدارس کودکان استثنایی رو هم درلابلای این راهکارهابیان بفرمایی.باتشکر
پاسخ حسن کرمی زاده: آقای عبدالله زاده ی عزیز امر شما اطاعت گردید و مطلبی تحت عنوان راهکارهایی جهت افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی در وبلاگ قرار دادم که امیدوارم مورد استفاده همکاران و خوانندگان وبلاگ قرار بگیرد . ان شاا... بزودی هم مطلبی در خصوص اهمیت مدارس استنایی قرار خواهم داد . ممنون از نظرات مفید و سازنده تون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

.: Weblog Themes By Hassan Karamizadeh :.

دربـاره وب سایـت

این وبلاگ یک وبلاگ شخصی بوده و زیر نظر آموزش و پرورش نمی باشد .
این وبلاگ با هدف آشنا کردن عموم مردم با مقوله کودکان استثنایی و انتقال تجربیات معلمان و عوامل دست اندر کار با کودکان استثنایی ایجاد شده است لذا از همه کسانی که در زمینه های مختلف آموزشی و توانبخشی کودکان استثنایی تجربه ، مطالب علمی و یا نرم افزار دارند خواهشمندم آنها را در اختیار این وبلاگ قرار بدهند تا دیگر دلسوزان این بهشتیان روی زمین نیز بتوانند از آنها استفاده کنند .
اجرکم عند ا...
ســـاعــت
آخـرین مـطـالـب
آمــــار ســـایــت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
آخرین بروز رسانی :
تـــقــویـــم
امــکانـات وبـــلــاگ